انجام پروژه با نرم افزار FLAC 2D و FLAC 3D

انجام پروژه با نرم افزار FLAC

انجام پروژه با نرم افزار FLAC 2D و FLAC 3D

 معرفی نرم افزار FLAC

واژه FLAC از عبارت Continua of Analysis Lagrangian Fast  به معنی « تحلیل سریع  لاگرانژی محیط» گرفته شده است. ایـن نـرم افـزار بـر پایـۀ رونـد محاسباتی لاگرانژی بنا شده است که جهت الگو کردن تغییر شکل ­های بزرگ مناسب می باشد.  الگوهای رفتاری متعددی بـرای مـواد در این برنامه گنجانده شده است، که امکان شبیه ­سازی پاسخ­ هایی با حالت غیرخطی بالا و برگشت ناپذیر را برای مـواد فـراهم مـی ­آورد. همچنـین FLACحـاوی ویژگی هـای مخصوصـی مـی­ باشـد کـه می ­توان در آن تحلیل­ های حالت ­های تنش مسطح، کرنش مسطح ،تقـارن محـوری، الگـوهـای پیوسـته بـرای تحکیم وآب زیرزمینی، تحلیل دینامیکی، الگوهای ویسکوکشسان و ویسکو خمیری در تحلیـل خـزش، شبیه­سازی­های حرارتی و … را انجام داد.

برخی از پروژه های قابل انجام با نرم افزار FLAC عبارتند از:

 • طراحی گود برداری با نرم افزار FLAC
 • طراحی خاک مسلح با نرم افزار FLAC
 • طراحی تونل با نرم افزار FLAC
 •  تحلیل تراوش سد خاکی با نرم افزار FLAC
 • آنالیز دینامیکی سد خاکی با نرم افزار FLAC
 • تحلیل دینامیکی تونل با نرم افزار FLAC
 • آنالیز دینامیکی دیوار حائل خاک مسلح با نرم افزار FLAC
 • بررسی پاسخ دینامیکی تک شمع و گروه شمع با نرم افزار FLAC
 • بررسی پاسخ غیر خطی لایه خاک با نرم افزار FLAC
 • تحلیل نشست با نرم افزار FLAC
 • و …

انجام پروژه با نرم افزار FLAC

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه با نرم افزار FLAC یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

انجام پروژه فلک , انجام پروژه flace , انجام پروژه flace 2D , انجام پروژه flace 3D، انجام پروژه فلک , انجام پروژه flace , انجام پروژه flace 2D , انجام پروژه flace 3D، انجام پروژه با نرم افزار FLAC , انجام پروژه با نرم افزار FLAC 2D , انجام پروژه نرم افزار FLAC , انجام پروژه با نرم افزار FLAC 3D , طراحی گود برداری با نرم افزار FLAC, طراحی خاک مسلح با نرم افزار FLAC, طراحی تونل با نرم افزار FLAC , تحلیل تراوش سد خاکی با نرم افزار FLAC , آنالیز دینامیکی سد خاکی با نرم افزار FLAC , تحلیل دینامیکی تونل با نرم افزار FLAC , آنالیز دینامیکی دیوار حائل خاک مسلح با نرم افزار FLAC , بررسی پاسخ دینامیکی تک شمع و گروه شمع با نرم افزار FLAC , بررسی پاسخ غیر خطی لایه خاک با نرم افزار FLAC , تحلیل نشست با نرم افزار FLAC , انجام پروژه با نرم افزار FLAC 2D و FLAC 3D

درباره نویسنده

civil-projects