آموزش نحوه انتقال فایل ETABS به سپ(SAP)

آموزش نحوه ساخت میلگردهایی که در نرم افزار ETABS موجود نمی باشند