انجام تحلیل شبه استاتیکی با نرم افزار آیدارک (IDARC)