انجام تحلیل چرخه ای شبه استاتیکی با نرم افزار آیدارک (IDARC)