انجام پایان نامه با نرم افزار ژئواستودیو (GeoStudio)

انجام پروژه با نرم افزارهای Seep/W، Slope/W و Sigma/W

انجام پروژه با نرم افزارهای Seep/W، Slope/W و Sigma/W

معرفی بسته ی نرم افزاری Geo Studio که به خاطر شرکت سازنده ی آن به Geo Slope نیز معروف است، یک برنامه ی کامل ژئوتکنیکی برای تحلیل و طراحی ست...
0
انجام پروژه با نرم افزار ژئو استادی(GeoStudio)

انجام پروژه با نرم افزار ژئواستودیو(GeoStudio)

انجام پروژه با نرم افزار ژئواستودیو(GeoStudio) معرفی نرم افزارژئواستودیو(GeoStudio) نرم افراز Geostudio از جمله برنامه های ژئوتکنیکی مبتنی بر المان های محدود (Finite Elements) بوده و از طریق آن می...
2