انجام پروژه تحلیل تاریخچه زمانی با نرم افزار پرفرم(Perform 3D)