انجام پروژه دینامیک سازه باایتبس(etabs)

آموزش نحوه ساخت میلگردهایی که در نرم افزار ETABS موجود نمی باشند
دانلود جزوه آموزش طراحی دیوارهای برشی در ایتبس

انجام پروژه دینامیک سازه باایتبس(etabs) و متلب(matlab)

تعریف: واژه دینامیک را می توان بطور ساده به عنوان متغییر زمانی تعریف کرد. بنابراین بار دینامیکی باری است که مقدار، راستا، یا موقعیت آن بازمان تغییر کند. به این...
0