انجام پروژه دینامیک سازه با متلب

انجام پروژه های متلب (MATLAB) عمران

انجام پروژه متلب(MATLAB)

متلب(Matlab) متلب(Matlab) نرم افزاری است که براساس مجموعه ای اصول عملیاتی که بر ماتریس ها عمل می کند بنا نهاده شده است.  Matlab بر گرفته از "آزمایشگاه ماتریس" است. زبانی...
0

انجام پروژه دینامیک سازه باایتبس(etabs) و متلب(matlab)

تعریف: واژه دینامیک را می توان بطور ساده به عنوان متغییر زمانی تعریف کرد. بنابراین بار دینامیکی باری است که مقدار، راستا، یا موقعیت آن بازمان تغییر کند. به این...
0