انجام پروژ دانشجویی با انسیس(ANSYS)

انجام پروژه دانشجویی عمران با انسیس(ANSYS)

روش های مدل سازی در نرم افزار ANSYS مدلسازی در نرم افزار ANSYSبه دو صورت انجام می شود: ۱- روش مدلسازی مستقیم از این روش در مدل های ساده استفاده می...
0