بررسی شرایط سازه قبل و بعد از نگهداری با نرم افزار phase2