تاثیر آب های زیرزمینی روی شرایط مقاومت با نرم افزار phase2