تحلیل رفتار پوسته محافظ تقویت شده در برابر انفجار زیر آب