محاسبه منحنی ظرفیت قاب حاصل از تحلیل پوش اور با نرم افزار آیدارک (IDARC)