نجام آنالیز مودال با SAP یا ETABS

آموزش نحوه ساخت میلگردهایی که در نرم افزار ETABS موجود نمی باشند

انجام پروژه دینامیک سازه باایتبس(etabs) و متلب(matlab)

تعریف: واژه دینامیک را می توان بطور ساده به عنوان متغییر زمانی تعریف کرد. بنابراین بار دینامیکی باری است که مقدار، راستا، یا موقعیت آن بازمان تغییر کند. به این...
0