شبیه سازی خرابی پیش رونده با اپنسیس(opensees)

شبیه سازی خرابی پیش رونده با اپنسیس(opensees)

خرابی پیش رونده چیست؟

اطمینان از سازه همیشه به عنوان یک اصل برای مهندسانی که مسئول طراحی پروژه های عمرانی بوده اند مطرح بوده است. یکی از مکانیزم هایی که در دهه های اخیر توجه به آن افزایش پیدا کرده است خرابی پیشرونده نامیده می شود که به علت تصادف یا حمله ، یک یا تعدادی از اعضای سازه ناگهانی خراب می شوند و پس از آن ساختمان بصورت پیشرونده خراب می شود. توجه به موضوع خرابی پیشرونده در جامعه مهندسی اولین بار به خاطر خرابی موضعی ساختمان رونان پوینت در لندن که در سال ۱۹۶۸اتفاق افتاد بوجود آمد . وقایع ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱ به عنوان نیروی محرک توجه بیشتری به این موضوع را ایجاد کرد . کمیته های گوناگون بررسی و بازبینی کرده و استانداردهای خود را برای طراحی در برابر خرابی پیشرونده ارتقاء دادند . این کمیته ها شامل وزارت دفاع آمریکا (DOD) مدیریت تعمیرات کلی آمریکا (GSA)، و کدهای اروپایی می باشند.

تعریف های خرابی پیشرونده (خرابی نامتناسب)

برای عبارت خرابی پیشرونده تعاریف گوناگونی وجود دارد و اصطلاح فنی مربوطه بعضی اوقات هنوز درنوشته ها مورد بحث است، همانطور که در زیر گزارش شده بعضی نویسندگان واژه پیشرونده را رد می کنند، زیرا همۀ خرابی های سازه ای درجه معنی از پیشروندگی دارند و واژه نامتناسب را ترجیح می دهند.

خرابی پیشرونده : هرگاه یک یا چند عضو سازهای ناگهان گسیخته شوند، و پس از آن ساختمان بصورت پیشرونده خراب شود. در این حالت هر توزیع بار موجب شکست دیگر المان های سازهای یک پس از دیگری می شود، تا اینکه حالت جدیدی از تعامل بوجود آید به طوری که قسمتی و یا تمام سازه خراب شده باشد.
خرابی نامتناسب : خرابی پیشرونده هنگامی نامتناسب است که آسیب کلی براساس استاندارد داده شده از حد مجاز فراتر رود . بنابراین تعریف خرابی نامتناسب بین شهرها و مدارک راهنما یا استانداردها براساس تخمین خطرپذیری قابل قبول تغییر می کند . کدهای طراحی گوناگون، راهنماها، مقالات یا مراجع معمولاً عبارت خرابی پیشرونده را هنگامی که درواقع به خرابی نامتناسب ارجاء می دهند، انتخاب می کنند.

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی عمران از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه های دانشجویی و شبیه سازی خرابی پیش رونده با اپنسیس(opensees) و ال اس داینا(LS-DYNA) یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

 

درباره نویسنده

civil-projects

Leave Your Comment