انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

تحلیل خطر زلزله

تحلیل خطر زمین لرزه به تخمین کمی خطرات لرزش زمین در یک محل خاصی مربوط می شود. خطرات لرزه ای در شرایطی که زلزله مشخصی مد نظر باشد، به صورت تعینی ودر شرایطی که اندازه ، زمان و مکان زلزله قطعی نباشد به صورت احتمالی بررسی می شود به طور کلی تحلیل خطر زمین لرزه ای می تواند به دو صورت تعینی و احتمالی انجام گیرد. رهیافت تعینی به برآورد بیشینه زمین لرزه می پردازد.این روش (MCE) باور کردنی محافظه کارانه است و به عنوان رهیافت مبنا برای محاسبه زمین لرزه سطوح طراحی ، به ندرت در مورد بعضی سازه های خاص ، نظیر سدها و نیروگاه ها، به کار می رود در طی چند دهه اخیر ، استفاده از مفاهیم احتمال و امکان در نظر گرفتن عدم قطعیت در اندازه ، موقعیت ومیزان رویداد های زمین لرزه و همچنین تغییرات در ویژگی های جنبش زمین ، فراهم شده است . این روش با الگویی شامل:

اطلاعات لرزه خیزی، کاهندگی و زمین شناسی ، بیشینه جنبش زمین را برای دوره های زمانی ودر صدهای متفاوت، برآورد می نماید.

در این میان اطلاعات آماری ثبت شده صد ساله اخیر به همراه اطلاعات ادوار گذشته نقش مهمی را در روابط دوره بازگشت زلزله ها ایفا می کنند. بنابراین، این نظر که همه ساله و یا چند سال یکبار، بایستی برای مناطق مختلف کشور این نتایج به روز شوند، قوت می گیرد. از اینرو کاربرد آخرین نتایج روابط کاهندگی، روش های جدید و نرم افزاری و مقایسه نتایج حاصل با نتایج قبلی و تصمیم گیری در مورد نتایج، امری اجتناب ناپذیر است.

 

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه تحلیل خطر زلزله یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects