خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

معرفی نرم افزار ایمسان(Aimsun)

AIMSUN نســل جدید نرم افزارهای مشــهور  Getramو  AIMSUN NGاست. نرم افزارAimsun قادر است به طور همزمان شبیه ســازی ماکروســکپی، مزوسکپی و میکروسکپی را انجام دهد. این در حالی است که دیگر نرم افزارهای شبیه سازی مانند  Corsimتنها قادر به شبیه سازی یکی از این مدل ها می باشند و این ویژگی منحصر به فرد نرم افزار است.

کاربردهــای این نرم افــزار عبارتند: تجزیــه و تحلیل تأثیر طرح های زیرســاختی از قبیــل احداث تقاطع ها غیر همســطح، تونل ها، میادین و … ، مطالعــات محیطی، مطالعات هزینــه جــاده ای و عوارضی و همچنین نواحی واپایش شــدآمد ماننــد طرح زوج و فرد و محدوده های ممنوعه، طراحی شــبکه معابر و سیستم پشــتیبانی برای مدیریت حمل و نقل عمومی و همچنین تعریف راهبردهای پیچیده مدیریت ترافیک در شــبکه مانند تصادفات، سد معبر، تغییر مسیر خودروها بر اساس حجم ترافیک و …

از خروجی های ایمســان می توان به میزان مصرف ســوخت، میزان تردد، میزان آلودگی هوا، ســرعت در شــبکه، تعداد توقف ها در واحد زمان، چگالی، زمان سفر در شبکه، میزان تأخیر در قبل و بعد، … اشاره کرد.

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

جهت خرید نرم افزار ایمسان با ما تماس حاصل فرمایید(۰۳۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴مرادیان).

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان شارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه با نرم افزار ایمسان(Aimsun) یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects