انجام پروژه شبیه سازی خرابی پیشرونده با نرم افزارهای سپ، ایتبس، آباکوس، اپنسیس و …

انجام پروژه شبیه سازی خرابی پیش رونده با نرم افزارهای سپ، ایتبس، آباکوس، اپنسیس و ...

انجام پروژه شبیه سازی خرابی پیشرونده با نرم افزارهای سپ، ایتبس، آباکوس، اپنسیس و …

خرابی پیشرونده چیست

خرابی پیشرونده عبارت است از شکست کل سازه و یا بخش نسبتاً وسیع یا مهمی از آن، ناشی از حوادث محلی مانند شکست در یک یا چند عضو باربر ثقلی و یا جانبی و عدم توانایی اعضای مجاور برای باز توزیع اضافه بار از طریق مسیری که بتواند پایداری و پیوستگی کلی را حفظ کند. مطابق تعریف ۷ ASCE خرابی پیشرونده عبارت است از پخش شدن شکست اولیه محلی از المانی به المان دیگر که نتیجه آن تخریب کل سازه و یا بخش وسیع نامتناسبی از آن است.

خرابی پیشرونده شاخه ای از تحقیقات است که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حملات تروریستی به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در سپتامبر ۲۰۰۱ و خرابی پیش رونده در این ساختمان ها باعث توجه بسیاری از محققان و دولتمردان به این موضوع شده است. اهمیت این موضوع تا این حد می باشد که ظرف ده سال گذشته ضمن وارد شدن موضوع طراحی در برابر خرابی پیش رونده در بسیاری از آیین نامه های طراحی، دستورالعمل های ویژه ای نیز تهیه و تدوین شده است که در همین مدت چند بار مورد ویرایش و بازبینی قرار گرفته است. خرابی پیش رونده عکس العمل های زنجیروار از شکست می باشد که توسط از دست رفتن یک و یا تعدادی از اجزای باربر آغاز می شود. عامل شروع خرابی پیشرونده می تواند عامل هایی انسانی مانند انفجار، آتشسوزی و برخورد وسایل نقلیه و یا خطرهای طبیعی مانند زلزله باشد. وقتی که یک عضو باربر سازه ای دچار شکست یا از دست دادن مقاومت می شود، بار عضو از طریق مسیری جایگزین به اعضای مجاور منتقل می شود. آزاد شدن انرژی داخلی به دلیل حذف عضو سازهای منجر به افزایش نیروهای داخلی دینامیکی در اعضای مجاور می شود. باز توزیع نیروهای داخلی سازه از طریق مسیرهای انتقال بار منجر به حمل بار اضافی ناشی از حذف عضو سازه ای توسط سایر اعضای سازهای می شود. اگر اضافه بار توزیع شده از ظرفیت تحمل اعضای صدمه دیده مجاور تجاوز کند، ممکن است شکست محلی دیگری را به وجود آورد. چنین شکست های پیاپی ممکن است از المانی به المان دیگر پخش شود و سرانجام به تخریب کل سازه و یا بخش وسیعی از آن منجر شود.

خدمات ما در زمینه شبیه سازی خرابی پیشرونده

  • بررسی خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار اپنسیس(OPENSEES)
  • بررسی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار ایتبس(ETABS)
  • بررسی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار آباکوس(ABAQUS)
  • بررسی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار سپ(SAP)
  • بررسی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار ال اس داینا(LS-DYNA)انجام پروژه شبیه سازی خرابی پیش رونده با نرم افزارهای سپ، ایتبس، آباکوس، اپنسیس و ...

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی عمران از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه شبیه سازی خرابی پیشرونده با نرم افزارهای سپ، ایتبس، آباکوس، اپنسیس و … یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام
۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴
مرادیان


بررسی خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار اپنسیس(OPENSEES) ,شبیه سازی خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار ایتبس(ETABS) , شبیه سازی خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار آباکوس(ABAQUS) ,بررسی خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار سپ(SAP) ,بررسی خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر انفجار، ضربه و آتش سوزی با نرم افزار ال اس داینا(LS-DYNA)


درباره نویسنده

civil-projects