انجام شبیه سازی خرابی پیش رونده با نرم افزار اپنسیس(OPENSEES)