انجام پروژه با آباکوس (ABAQUS)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت  مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در...
0

انجام پروژه های ژئوتکنیک با آباکوس (ABAQUS)

معرفی نرم افزار آباکوس: آباکوس (ABAQUS) یک مجموعه از برنامه های مدلسازی بسیار توانمند می باشد که مبتنی بر روش اجزاء محدود بوده و قابلیت حل مسائل از یک تحلیل...
0