انجام پروژه با نرم افزار آباکوس

انجام پروژه با نرم افزار یودک ( UDEC)