انجام پروژه دانشجویی با اوپنسیس(OPENSEES)

انجام پروژه و پایان نامه با نرم افزار اپنسیس(Opensees)

انجام پروژه و پایان نامه با نرم افزار اپنسیس(OpenSees)

معرفی نرم افزار اپنسیس(Opensees) نرم افزار اپنسیس(OpenSees) با استفاده از روش اجزا محدود به تحلیل انواع سازه ها می پردازد. این نرم افزار توسط زبان برنامه نویسی  C#تولید شده است که...
0