انجام پروژه دانشجویی با اپنسیس(opensees)

انجام تحلیل پوش آور با اپنسیس(opensees)

اپنسیس(Opensees) چیست: نرم افزار اپنسیس(opensees) یک چارچوب نرم افزاری شی گرا برای شبیه سازی کاربردهای مهندسی زلزله با استفاده از روش های اجزای محدود است. Opensees یک کد نیست. Opensees...
0