انجام پروژه opensees

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت  مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در...
0

انجام تحلیل پوش آور با اپنسیس(opensees)

اپنسیس(Opensees) چیست: نرم افزار اپنسیس(opensees) یک چارچوب نرم افزاری شی گرا برای شبیه سازی کاربردهای مهندسی زلزله با استفاده از روش های اجزای محدود است. Opensees یک کد نیست. Opensees...
0