شبیه سازی خرابی پیش رونده با نرم افزار آباکوس(ABAQUS)