شبیه سازی خرابی پیش رونده با نرم افزار اس داینا(LS-DYNA)