مکانیک فلوئنت(Fluent)

انجام شبیه سازی سیالات با فلوئنت(Fluent)

دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD عبارت است از: تحلیل سیستم های شامل جریان سیال، انتقال حرارت و پدیده های همراه، نظیر واکنش های شیمیایی، بر اساس شبیه سازی کامپیوتری CFD...
0