آرشیو نویسنده: civil-projects

انجام مدلسازی و تحلیل خاک غیر اشباع
انجام پروژه دینامیک خاک با نرم افزارهای Shake, FLAC, ABAQUS, ...

انجام پروژه دینامیک خاک با نرم افزارهای Shake, FLAC, ABAQUS, ...

دینامیک خاک دینامیک خاک شاخه ای از مکانیک خاک است که درباره خواص مهندسی و رفتار خاک ها هنگامی که در میدان بارهای دینامیکی قرار می گیرند، بحث می کند....
0
انجام پروژه تحلیل غیر خطی با پرفرم(Perform 3D)
انجام پایان نامه خاک وپی (ژئوتکنیک)
انجام پروژه تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) با ETABS، SAP و OPENSEES
انجام پایان نامه راه و ترابری در زمینه روسازی راه