انجام پروژه بهسازی لرزه ای ساختمان

انجام پروژه بهسازی لرزه ای ساختمان

انجام پروژه بهسازی لرزه ای ساختمانReviewed by انجام پروژه بهسازی لرزه ای ساختمان on May 5Rating: 2.0انجام پروژه بهسازی لرزه ای ساختمانانجام پروژه بهسازی لرزه ای ساختمان

انجام پروژه بهسازی لرزه ای ساختمان با نرم افزار Etabs و مطابق با نشریه شماره ۳۶۰

با توجه به نشریه ۳۶۰ ، ساختمان هایی که با توجه به درجه ی اهمیت آنها براساس آخرین ویرایش استاندارد  ۲۸۰۰ایران طراحـی لـرزه ای و اجـرا شـده باشند، نیازی به ارزیابی و بهسازی لرزهای براساس این دستورالعمل ندارند مگر آنکه درجـه ی اهمیـت فعلـی آنهـا بـیش از میـزان مفروض در طراحی اولیه ی آنها بوده و یا سطح خطر مدنظر با سطح خطر موجود در طراحی اولیه با اسـتاندارد ۲۸۰۰ایـران متفـاوت باشد. ساختمان هایی که برطبق شرایط فوق قرار است مشمول این دستورالعمل نباشند باید دارای کلیـه ی اطلاعـات سـاختمانی لازم اعم از دفترچه ی محاسبات، نقشه های اجرایی و… باشند.

هدف بهسازی

هدف از بهسازی بنا بر نشریه ۳۶۰ یکی از موارد زیر باشد:

۱-  بهسازی لرزه ای مبنا :  در بهسازی مبنا انتظار می رود که تحت زلزله ی “سطح خطر۱” ایمنی جانی ساکنین تامین شود.

۲- بهسازی لرزه ای مطلوب :  در بهسازی مطلوب انتظار می رود که هدف بهسازی مبنا تامین شده و علاوه بر آن تحـت زلزلـه ی سـطح خطـر۲ سـاختمان
فرونریزد.

۳-  بهسازی لرزه ای ویژه :  در بهسازی ویژه، نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مدنظر قرار می گیـرد. بـدین منظـور سـطح عملکـرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطوح خطر زلزله ی مورد استفاده در بهسازی مطلوب درنظرگرفته شده یا با حفظ سطح عملکـرد مشابه با بهسازی مطلوب، سطوح خطر زلزله ی بالاتری درنظرگرفته می شود

۴-  بهسازی لرزه ای محدود :  در بهسازی محدود عملکرد پایینتری از بهسازی مبنا درنظرگرفته میشود

خدمات ما در این زمینه:

مدلسازی ساختمان با نرم افزار Etabs

تحلیل استاتیکی خطی با نرم افزار Etabs

محدوده کاربرد روش استاتیکی خطی

تحلیل استاتیکی غیرخطی (تحلیل پوش آور) با نرم افزار Etabs

تعریف حالات بار ثقلی و جانبی

اختصاص مفاصل پلاستیک به اعضاء

تحلیل غیرخطی سازه با نرم افزار Etabs

بهسازی ساختمان های با مصالح بنایی

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی عمران از دانشگاه های صنعتی شریف، امیر کبیر و علم و صنعت مفتخر است شما عزیزان را در زمینه انجام پروژه و پایان نامه دانشجویی مهندسی عمران یاری نماید. جهت سفارش انجام پروژه بهسازی لرزه ای ساختمان با ما در تماس باشید.

تلفن تماس و تلگرام:

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects