خدمات

انجام پروژه دینامیک خاک با نرم افزارهای Shake, FLAC, ABAQUS, ...

انجام پروژه دینامیک خاک با نرم افزارهای Shake, FLAC, ABAQUS, ...

دینامیک خاک دینامیک خاک شاخه ای از مکانیک خاک است که درباره خواص مهندسی و رفتار خاک ها هنگامی که در میدان بارهای دینامیکی قرار می گیرند، بحث می کند....
0
انجام پروژه تحلیل غیر خطی با پرفرم(Perform 3D)
انجام پایان نامه خاک وپی (ژئوتکنیک)
انجام پروژه تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) با ETABS، SAP و OPENSEES
انجام پایان نامه راه و ترابری در زمینه روسازی راه
انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی (تحلیل پوش آور) با نرم افزارهای Etabs, Sap, OpenSees

انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی (تحلیل پوش آور) با نرم افزارهای Etabs, Sap, OpenSees

انواع روش های تحلیل لرزه ای   مقدمه ای بر تحلیل استاتیکی غیر خطی (تحلیل پوش آور) در طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد، سازه برای سطوح مختلف عملکرد مورد...
0