انجام پروژه با نرم افزار phase2
انجام پروژه با نرم افزار اتوداین(AUTODYN)
انجام پروژه و پایان نامه شیمی در کلیه گرایش ها

انجام پروژه و پایان نامه شیمی در کلیه گرایش ها

انجام پروژه و پایان نامه شیمی در کلیه گرایش ها انجام پروژه ­ها، سمینار و پایان نام ­ها در کلیه گرایش­ های رشته­ ی شیمی و همینطور مواد پایه گرافنی،...
0
انجام پروژه با نرم افزار KENPAVE ، KENLAYER و KENSLAB
انجام پروژه با نرم افزار ژئو استادی(GeoStudio)

انجام پروژه با نرم افزار ژئواستودیو(GeoStudio)

انجام پروژه با نرم افزار ژئواستودیو(GeoStudio) معرفی نرم افزارژئواستودیو(GeoStudio) نرم افراز Geostudio از جمله برنامه های ژئوتکنیکی مبتنی بر المان های محدود (Finite Elements) بوده و از طریق آن می...
2
خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun) معرفی نرم افزار ایمسان(Aimsun) AIMSUN نســل جدید نرم افزارهای مشــهور  Getramو  AIMSUN NGاست. نرم افزارAimsun قادر است به طور همزمان شبیه ســازی ماکروســکپی، مزوسکپی...
0